+420 222 532 547
Po - Pá: 8:00 – 20:00 So - Ne: 8:00 – 15:00

Obchodní podmínky elektronické smlouvy

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky pro Ubytovací zařízení („Podmínky“) společnosti HOTEL.CZ a.s., IČO: 271 76 223, se sídlem Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9533 („HOTEL.CZ“) tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“) uzavřené mezi Ubytovacím zařízením a HOTEL.CZ (každá „Strana“ a společně „Strany“).
1.2. Uzavřením Smlouvy Ubytovací zařízení zároveň projevilo svůj souhlas s těmito Podmínkami. V případě, že Smlouva stanoví něco jiného, než je uvedeno v těchto Podmínkách, mají ustanovení Smlouvy přednost před ustanoveními Podmínek, které jsou s nimi v rozporu. Není-li některá otázka mezi Stranami upravena ani ve Smlouvě, ani v Podmínkách, použije se pro výklad vzájemných práv a povinností dohoda Stran jednoznačně odsouhlasená v rámci společné komunikace.

2. DEFINICE

2.1. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem v těchto Podmínkách mají stejný význam jako ve Smlouvě, není-li v těchto Podmínkách výslovně uvedeno jinak.

3. INFORMACE O UBYTOVÁNÍ

3.1. Informace o ubytování nesmí obsahovat žádná telefonní a/nebo faxová čísla, emailovou adresu, adresu profilu sociální sítě či jakýkoliv jiný identifikátor obdobné komunikační služby. HOTEL.CZ si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakoukoliv informaci, pokud zjistí, že je nesprávná, neúplná a/nebo v rozporu se Smlouvou či těmito Podmínkami.
3.2. Ubytovací zařízení se zavazuje udržovat Informace o ubytování vždy pravdivé, přesné a nezavádějící. Ubytovací zařízení odpovídá za správný a aktuální stav Informací o ubytování, včetně dostupnosti pokojů pro určitá období, nebo jakýchkoliv mimořádných událostí a/nebo situací (např. provádění stavebních prací v blízkosti zařízení).
3.3. Ubytovací zařízení provádí aktualizace Informací o ubytování prostřednictvím Rozhraní, a to především ohledně dostupné kapacity a cen pokojů Ubytovacího zařízení.

4. REZERVACE

4.1. Při provedení Rezervace obdrží Ubytovací zařízení od HOTEL.CZ potvrzení, které bude obsahovat zejména datum příjezdu, počet nocí, typ, cenu pokoje, jméno Hosta, a případné další specifické požadavky učiněné Hostem. HOTEL.CZ neodpovídá za správnost a úplnost informací poskytnutých Hosty.
4.2. Kromě poplatků uvedených v Informaci o ubytování nebude Ubytovací zařízení účtovat Hostovi jakékoliv další poplatky z libovolného důvodu (např. za platbu kartou).
4.3. Ubytovací zařízení není oprávněno zrušit Rezervaci (vypovědět smlouvu o ubytování).
4.4. Ubytovací zařízení se zavazuje Hosta vždy ubytovat, a to za cenu uvedenou v Rezervaci. Případný rozpor v ceně se Ubytovací zařízení zavazuje řešit až následně s HOTEL.CZ. Pro řešení sporu je rozhodná ta cena, která byla uvedena Rezervaci, resp. v Platformě v čase vytvoření Rezervace.
4.5. V případě, že Ubytovací zařízení není schopné splnit závazky z ubytovací smlouvy uzavřené s Hostem (např. z důvodu překročení kapacity), informuje okamžitě HOTEL.CZ, a vynaloží veškeré úsilí na obstarání alternativního ubytování stejné nebo vyšší kvality na své náklady. Dále zdarma poskytne či uhradí přepravu Hosta vč. doprovodu do takového ubytování, a uhradí a kompenzuje HOTEL.CZ a Hostu veškeré jiné přiměřené náklady způsobené neschopností splnit závazky z ubytovací smlouvy. Veškeré náklady vzniklé HOTEL.CZ z tohoto důvodu budou Ubytovacím zařízením uhrazeny do (14) dnů po obdržení příslušného daňovém dokladu (faktury).

5. PROVIZE

5.1. Za každou Rezervaci se Ubytovací zařízení zavazuje zaplatit HOTEL.CZ provizi („Provize“).
5.2. Výše Provize je určena na základě skutečně zrealizovaných pobytů, a to ze skutečné, Hostem zaplacené, ceny ubytování, lázeňských či pobytových balíčků, konferencí a školení aj., a to i v případě speciální nabídky anebo slevových akcí. Je-li Ubytovací zařízení plátce DPH, je Provize vypočítána z cen bez DPH. K takto stanovené provizi je připočítána DPH dle platných a účinných právních předpisů.
5.3. Souhlas či nesouhlas s Provizí z dané rezervace musí Ubytovací zařízení vyjádřit označením příslušné volby v Rozhraní nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, do kterého spadá poslední den Rezervace. V případě porušení této povinnosti může být Ubytovacímu zařízení účtována smluvní pokuta ve výši Provizí, u kterých Ubytovací zařízení neprovedlo odsouhlasení. Tato pokuta může být účtována pouze tehdy, pokud provozovatel Rozhraní odeslal Ubytovacímu zařízení elektronicky (e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o poskytnutí služeb) seznam provizí k odsouhlasení nejpozději 3 dny před koncem lhůty pro jejich odsouhlasení.
5.4. Nárok na Provizi, jejíž výše bude určena dle čl. 5.2. či obdobně, i v případě překročení kapacity Ubytovacího zařízení (overbooking); a/nebo el.
 • a) účtování poplatku za zrušení rezervace nebo účtování poplatku za nedostavení se na pobyt Ubytovacím zařízením.
5.5. Provize za Rezervace s ukončením pobytu v příslušném kalendářním měsíci mohou být ze strany HOTEL.CZ fakturovány následující měsíc se splatnostní do čtrnácti (14) dnů od data vystavení daňového dokladu (faktury).
5.6. Daňový doklad (faktura) bude vystaven elektronicky a zaslán Ubytovacímu zařízení e-mailem.
5.7. Provize bude Ubytovacím zařízením zaplacena bankovním převodem v měně a na číslo účtu uvedené na daňovém dokladu (faktuře). Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet HOTEL.CZ. Ubytovací zařízení nese veškeré náklady účtované bankami za převod finančních prostředků.
5.8. Fakturace Provize může být prováděna i jiným subjektem, který k tomu HOTEL.CZ pověří, případně kterému pohledávky za Provizí postoupí. S tímto postupem Ubytovací zařízení výslovně souhlasí.

6. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

6.1. Ubytovací zařízení je povinno uschovat veškeré doklady nabyté či exitující v souvislosti s činností dle této Smlouvy, a to po dobu, po kterou mohou být tyto doklady významné pro ochranu zájmů HOTEL.CZ, nejméně však po dobu trvání této Smlouvy. Ubytovací zařízení je na vyžádání HOTEL.CZ povinno předložit takové doklady.
6.2. Ubytovací zařízení je po dobu trvání Smlouvy povinno udržovat platná a účinná oprávnění nutná pro výkon činnosti dle této Smlouvy a na vyžádání HOTEL.CZ předložit veškerá oprávnění vyžadovaná příslušnými právními předpisy k poskytování svých služeb. Ubytovací zařízení prohlašuje, že mu nejsou známy jiné skutečnosti, které by mu bránily v jeho činnosti dle této Smlouvy
6.3. Ubytovací zařízení je povinno zabezpečit své uživatelské jméno a heslo do Rozhraní a nezpřístupní je nikomu, kdo nepotřebuje přístup k Rozhraní pro plnění svých pracovních povinností v rámci Ubytovacího zařízení.
6.4. HOTEL.CZ je oprávněn poskytovat jakoukoliv činnost podle Smlouvy prostřednictvím třetí strany.
6.5. HOTEL.CZ je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy na jinou osobu.

7. OBSAH POSKYTOVANÝ UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍM

7.1. K jakýmkoliv materiálům a informacím, které budou Ubytovacím zařízením předány či poskytnuty HOTEL.CZ (jako jsou např. Informace o ubytování) („Obsah“) uděluje Ubytovací zařízení HOTEL.CZ: (i) nevýhradní, územně neomezené a bezplatné oprávnění (licenci) takový Obsah užít, trvající po celou dobu majetkových práv k takovému Obsahu; a (ii) právo licenci převést na jakoukoliv třetí osobu nebo udělit podlicenci jakékoliv třetí osobě v plném rozsahu (tedy včetně práva převést licenci na třetí osobu nebo udělit podlicenci jakékoliv třetí osobě). V rámci licence dle tohoto odstavce je HOTEL.CZ oprávněn takový Obsah užívat v původní nebo změněné podobě (včetně práva Obsah změnit), rozmnožovat, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla, sdělovat veřejnosti či jinak užívat v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem, a používat název, který je v souvislosti s tímto Obsahem případně uveden, to vše neomezeně i po ukončení Smlouvy
7.2. HOTEL.CZ může dle svého uvážení zejména upravit, odstranit či zablokovat obsah, či případně jiným způsobem zabránit užití Obsahu, a to zejména v případě, že by Obsah:
 • a) byl nepravdivý, nezákonný, zavádějící, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, oplzlý, dvojsmyslný, obtěžující anebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružný, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, porušující dobré mravy, porušující práva třetích osob, porušující práva k duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví, vulgární, štvavý, podvodný nebo jinak nepřípustný či podporuje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 • b) zahrnoval jakékoliv zmínky, náznaky, vyjádření, obrázky či jinou grafiku, zvuk nebo jiné médium, které by představovalo, podněcovalo, podporovalo nebo navádělo k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, bylo způsobilé vyvolat škodu nebo jinou újmu, porušovalo práva jakékoli třetí osoby v jakékoli zemi na světě, nebo které by jinak zakládalo odpovědnost nebo porušovalo jakékoli obecně závazné právní předpisy;
 • c) zahrnoval nevyžádané propagační materiály, nebo jakýkoliv komerční obsah sloužící k provozování komerční aktivity, prodeji nebo účasti na hazardních aktivitách;
 • d) ohrožoval obchodní zájmy, dobré jméno či pověst HOTEL.CZ.
7.3. HOTEL.CZ nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Podmínek. Jinak HOTEL.CZ odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy; tím však nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

8. MARKETING A ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

8.1. Pořadí, ve kterém je Ubytovací zařízení uvedeno na Platformě („Ranking“), je určeno automaticky a jednostranně HOTEL.CZ. Ranking je ovlivněn různými faktory včetně výše provize, počtu rezervací, skóre hodnocení Hostů, stížností Hostů a platební historie. Ubytovací zařízení nemá žádný nárok požadovat po HOTEL.CZ úpravu nebo odstranění Rankingu.
8.2. Hosté ubytovaní v Ubytovacím zařízení mohou být ze strany HOTEL.CZ požádáni o okomentování jejich pobytu, a o poskytnutí skóre za určité aspekty jejich pobytu, přičemž HOTEL.CZ je oprávněn tato hodnocení následně v rámci Platformy zveřejnit.
8.3. HOTEL.CZ neodpovídá za obsah hodnocení Hostů, není povinen je ověřovat, odstraňovat či upravovat, a Ubytovací zařízení není oprávněno takovou činnost od HOTEL.CZ požadovat.
8.4. Ubytovací zařízení není oprávněno jakkoliv kopírovat, zveřejňovat, sdílet či jakkoliv jinak využívat hodnocení Hostů bez předchozího písemného souhlasu HOTEL.CZ.
8.5. HOTEL.CZ je oprávněn podporovat Ubytovací zařízení za použití obchodního názvu (firmy) Ubytovacího zařízení prostřednictvím on-line marketingu včetně e-mailového marketingu nebo pay-per-click (PPC) reklamy.
8.6. HOTEL.CZ může jako součást své služby Hostovi a Ubytovacímu zařízení zprostředkovat komunikaci mezi Hostem a Ubytovacím zařízením pomocí nástrojů poskytnutých prostřednictvím Platformy („Služba zasílání zpráv“). HOTEL.CZ bude komunikace zaslané přes Službu zasílání zpráv zpracovávat v souladu se svými Zásadami zpracování osobních údajů. Ubytovací zařízení se zavazuje, že nepoužije Službu zasílání zpráv k posílání nevyžádané elektronické komunikace. Ubytovací zařízení v plné výši odškodní HOTEL.CZ za jakékoli nároky třetích stran a/nebo pokuty v důsledku nezákonného nebo neoprávněného použití Služby zasílání zpráv Ubytovacím zařízením pro své vlastní účely.

9. DOSTUPNOST, OMEZENÍ ČI PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPU, ÚDRŽBA A ZMĚNA PLATFORMY

9.1. HOTEL.CZ je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Platformy bez předchozího upozornění Ubytovacího zařízení, s čímž Ubytovací zařízení výslovně souhlasí.
9.2. HOTEL.CZ je povinen podniknout všechny kroky v rámci svých technických možností, aby zajistil funkčnost a dostupnost Platformy. HOTEL.CZ nicméně neodpovídá za dostupnost Platformy. HOTEL.CZ rovněž neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Platformy v důsledku nepřístupnosti Platformy způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které HOTEL.CZ není schopen ovlivnit, nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran.
9.3. Pokud Ubytovací zařízení zjistí jakýkoli problém související s Platformou, je povinno tuto událost bez zbytečného oznámit HOTEL.CZ vhodným způsobem.
9.4. HOTEL.CZ nenese odpovědnost za případnou ztrátu, poškození anebo zneužití Obsahu a/nebo jakýchkoliv dat Ubytovacího zařízení, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby, výpadku elektrické energie či konektivity).
9.5. HOTEL.CZ si vyhrazuje právo kdykoliv přestat Platformu poskytovat anebo jí poskytovat podporu.
9.6. HOTEL.CZ je oprávněn kdykoliv přerušit anebo omezit poskytování všech nebo některých služeb a funkcí Platformy za účelem provedení údržby, oprav nebo úprav (včetně aktualizací a upgradů) Platformy. Platforma tak nemusí být dostupná v každém časovém okamžiku. Funkcionality Platformy mohou v rámci údržby, oprav a/nebo úprav podléhat změnám.

10. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1. Ubytovací zařízení odpovídá v plném rozsahu za veškerou újmu způsobenou HOTEL.CZ, a to zejména v důsledku:
 • i) nároků Hostů způsobených nepřesnými, chybnými a/nebo zavádějícími informacemi o Ubytovacím zařízení na Platformě;
 • ii) nároků Hostů týkajících se pobytu v Ubytovacím zařízení, překročení kapacity, zrušeným nebo chybným rezervacím nebo účtování ceny; a/nebo
 • iii) nedostatečných povolení, neodvedení daní, poplatků či jiných povinných plateb.
10.2. HOTEL.CZ odpovídá za veškerou újmu způsobenou Ubytovacímu zařízení souhrnně maximálně do výše odpovídající zaplacené Provizi.
10.3. V případě prodlení se zaplacením Provize je Ubytovací zařízení povinné zaplatit HOTEL.CZ smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
10.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčeno právo HOTEL.CZ na náhradu újmy v plném rozsahu.
10.5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy HOTEL.CZ k jejímu zaplacení v souladu s pokyny v této výzvě uvedenými.

11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

11.1. Pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, uzavírá se na dobu neurčitou.
11.2. Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká pouze:
 • a) písemnou dohodou Stran;
 • b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v těchto Podmínkách;
 • c) ukončením, provozování Platformy ze strany HOTEL.CZ; a
 • d) výpovědí Ubytovacího zařízení v případě odmítnutí změny těchto Podmínek dle čl. 15.6.
11.3. Jakákoliv ze Stran může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Straně s výpovědní dobou jeden (1) měsíc.
11.4. Smlouva může být ukončena písemným odstoupením od Smlouvy jakoukoliv Stranou v případě podstatného porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy je účinné a Smlouva zaniká dnem doručení odstoupení druhé Straně, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum.
11.5. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně sjednávají, že na platnost Rezervací a plnění z nich vyplývajících nemá ukončení Smlouvy vliv.
11.6. Podstatným porušením Smlouvy ze strany Ubytovacího zařízení se rozumí zejména:
 • a) Ubytovací zařízení je v prodlení se zaplacením Provize a nezaplatí ji ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
 • b) Ubytovací zařízení uvádí opakovaně nesprávné nebo zavádějící Informace o ubytování;
 • c) Ubytovací zařízení poruší zprostředkovanou smlouvu o ubytování uzavřenou s Hostem;
 • d) HOTEL.CZ obdrží jednu (1) nebo více oprávněných stížností od Hostů, kteří učinili rezervaci v Ubytovacím zařízení;
 • e) Ubytovací zařízení jakkoliv ovlivní či zneužije funkci hodnocení Hostů;
 • f) Ubytovací zařízení poruší povinnost udržovat v platnosti veškerá oprávnění vyžadovaná příslušnými právními předpisy k poskytování svých služeb;
 • g) Ubytovací zařízení podstatným způsobem poruší jinou smlouvu uzavřenou s HOTEL.CZ;
 • h) na Ubytovací zařízení je podán insolvenční návrh;
 • i) Ubytovací zařízení poruší jakoukoliv svou povinnost dle čl. 3, čl. 4.2, čl. 4.4, čl. 4.5, čl. 5.6, čl. 6, čl. 7.2, čl. 7.4, čl. 12, čl. 13.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Každá ze Stran nese výhradní odpovědnost za zpracování osobních údajů, které zpracovává sama nebo které jsou zpracovávány jejím jménem, v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
12.2. HOTEL.CZ je správcem údajů pro všechny osobní údaje Hostů, které zpracovává. Ubytovací zařízení se stane správcem údajů Hostů po přijetí osobních údajů od HOTEL.CZ pro své účely zpracování související s ubytováním. Ubytovací zařízení není oprávněno zpracovávat tyto osobní údaje Hostů pro jiné účely.
12.3. HOTEL.CZ zpracovává osobní údaje v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů.
12.4. Strany budou vzájemně spolupracovat v případě, že subjekty údajů budou chtít využít své právo na přístup, opravu, výmaz nebo přenositelnost, nebo v případě žádostí od příslušných úřadů o prokázání souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
12.5. V případě bezpečnostního incidentu, který by se mohl týkat osobních údajů Hostů, je Ubytovací zařízení povinno neprodleně vyrozumět HOTEL.CZ.

13. POVINNOST MLČENLIVOSTI

13.1. Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se jim stanou známé v souvislosti s plněním dle Smlouvy, nebo jim budou jakoukoliv jinou formou zpřístupněny v rámci realizace vztahu založeného Smlouvou („Důvěrné informace“). Tato povinnost mlčenlivosti se týká především údajů o Hostech, jakýchkoli informací ohledně finanční situace, strategie a obchodních dat druhé Strany, například informací vztahujících se k jiným obchodním partnerům a/nebo obchodním zájmům.
13.2. Ubytovací zařízení se zavazuje, že důvěrné informace neposkytne bez předchozího písemného souhlasu HOTEL.CZ v žádné formě třetím osobám ani neumožní přístup třetích osob k těmto Důvěrným informacím a nebude s nimi nakládat v rozporu s pokyny HOTEL.CZ ani v rozporu s právními předpisy. Důvěrné informace jsou pro účely Smlouvy považovány za obchodní tajemství Stran dle § 504 Občanského zákoníku. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku trvá jak po celou dobu trvání Smlouvy, tak i po jejím ukončení.
13.3. Ani jedna ze Stran nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, vyjma svých vlastních zaměstnanců, a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:
 • a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;
 • b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností příslušné Strany anebo jejích zaměstnanců;
 • c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy; a/nebo
 • d) k jejichž zveřejnění dala příslušná Strana výslovný souhlas.
13.4. V případě, že Strana zjistí, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací neoprávněnou osobou, zavazují se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu maximálnímu omezení, pokud se Strany nedohodnou jinak.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1. Smlouva, tyto Podmínky, jakož i její další součásti a veškeré dodatky k ní, jakož i jejich výklad, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
14.2. K řešení veškerých sporů souvisejících s právním vztahem založeným Smlouvou je příslušný soud dle sídla HOTEL.CZ.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Podmínek zdánlivým, neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy a/nebo těchto Podmínek. Smluvní strany se zavazují nahradit zdánlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a Smlouvou a/nebo těchto Podmínek jako celkem.
15.2. Veškerá komunikace související se Smlouvou, včetně jejích změn, ukončování či fakturace, může být činěna ze strany HOTEL.CZ i elektronicky na e-mailovou adresu Ubytovacího zařízení oznámenou při uzavření Smlouvy.
15.3. Pro případ uzavírání Smlouvy a veškerých jejich dodatků Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.
15.4. Ubytovací zařízení není oprávněno postoupit Smlouvu jako celek ani jakékoli své pohledávky ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu HOTEL.CZ, a to ani částečně, ani takové pohledávky jakkoli zastavit.
15.5. HOTEL.CZ je kdykoli oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Ubytovacím zařízením proti pohledávce Ubytovací zařízení. Ubytovací zařízení je oprávněno započíst si své pohledávku za HOTEL.CZ proti pohledávce HOTEL.CZ výlučně na základě písemné dohody Stran.
15.6. HOTEL.CZ je oprávněn jednostranně změnit tyto Podmínky, a to v přiměřeném rozsahu. O této změně je HOTEL.CZ povinen informovat Ubytovací zařízení vhodným způsobem, tj. zejména emailem, ve kterém bude uveden odkaz na aktuální znění Podmínek. Přiměřeným rozsahem, ve kterém je HOTEL.CZ oprávněn navrhnout změnu Podmínek, se rozumí zejména způsob užívání Platformy a/nebo Rozhraní, způsob úhrady Provize, podmínky provozování Platformy a/nebo Rozhraní, způsob a rozsah využívání Platformy a/nebo Rozhraní atd. V případě, že Ubytovací zařízení s jednostrannou změnou těchto Podmínek nesouhlasí, je Ubytovací zařízení oprávněno vypovědět Smlouvu s výpovědní dobou v délce (1) měsíc písemnou výpovědí doručenou HOTEL.CZ do patnácti (15) dnů od oznámení o změně těchto Podmínek. V případě, že návrh na změnu Podmínek není odmítnut, stává se změna Podmínek pro Ubytovací zařízení závazná. Ve výpovědní době se budou na vztah HOTEL.CZ a Ubytovací zařízení uplatňovat Podmínky v nezměněném stavu.
15.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti ke dni 13.2.2020